en{coded} fields – Serie de ateliere de proiectare parametrică

en{coded}fields s-a născut ca surogat al Studioului Zaha Hadid din cadrul Universităţii de Arte aplicate din Viena. Această serie de ateliere are rolul de a transmite filosofia studioului și a avansa metodele de lucru și învăţare în aşa fel încât să poată genera dezbateri pe probleme localizate, bazate pe diferite locaţii-eveniment.

Numele are două semnificaţii distincte, pe de-o parte euristica proiectării, reflectând necesitatea informării semnificaţiei în teritoriile arhitecturale, și pe de altă parte modurile de operare, prin folosirea codului sau a proiectării parametrice ca unelte pentru a rezolva și a articula funcţiile sociale complexe operabile.

en{coded}fields este o provocare. Lansează o serie de problematici bazate pe chestiuni localizate și specifice locului, la care participanţii ar trebui să găsească soluţii prin modele parametrice. Prin folosirea proceselor digitale specifice și a euristicilor de proiectare postulate în teoria The Autopoiesis of Architecture, participanţii trebuie să abordeze un context urban și să îi aproprieze principiile Parametricismului1 și ale Urbanismului Parametric2.

Scopul este acela de a produce un grad mai înalt de articulare și continuităţi justificabile care să închege masa și câmpul urban prin procese de tip accentuare parametrică, figurare parametrică, versificare parametrică și reacţionare parametrică. Aceste procese au ca scop obţinerea unei relaţionări și raţiuni profunde într-un sistem de elemente urbane inter-relaţionate, de tip: sisteme de masă și topologie, sisteme de navigare și orientare, sisteme tipologice și structurale.

Aceste ateliere ar trebui înţelese ca fiind experimente iniţiate cu intenţia de a provoca atât participanţii, cat și criticii locali care sunt introduşi într-un nou tip de discurs. Rezultatele au iscat multe discuţii, puncte de vedere noi și posibilităţi interesante, ca premise pentru noi potenţiale rezolvări ale peisajului urban la nivel local, bazate pe euristici globale.

Această serie de ateliere de proiectare are ca scop să înainteze și să stabilească o adiție la sistemul tradiţional de învăţământ de arhitectură existent în România și dincolo de granițele acesteia.

Fondatorii Proiectului: Daniel Bolojan/ Bogdan Zaha

laureați ai IoA – Institutul de Arhitectură al Universităţii de Arte Aplicate Viena

© Daniel Bolojan/ Bogdan Zaha și Studio Hadid Vienna

Juriu: Studio Hadid Vienna: Robert Neumayr; Johann Traupmannl; Daniel Bolojan; Bogdan Zaha.

Juriul local: Ioan Andreescu; Vlad Gaivoronschi; Dan Idiceanu; Paul Mihai Moldovan; Şerban Ţigănaş.

Tutori: Daniel Bolojan; Andrei Pădure; Bogdan Zaha.

Parteneri locali: eduKube, Asta Cluj-Napoca, Zoran Popovici și Paul Mihai Moldovan.

NOTE:

1 Patrik Schumacher. „11. Parametricism – The Parametric Paradigm and the Formation of a New Style”, în The Autopoiesis of Architecture, Vol. II, A New Agenda for Architecture. Hoboken: John Wiley & Sons, 2012.

2 Ibid.

en{coded}fields was born as an offspring of Zaha Hadid Studio at the University of Applied Arts in Vienna. This is a workshop series meant to forward the legacy of the Studio’s philosophy and teaching methods in order to generate debate on localized issues, based on various event’ locations.

The name is a reflection of double meaning; on the one hand as design-heuristic, reflecting the necessity of meaning informing architectural territories and on the other hand as modi-operandi,  through the use of coding or parametric design in order to solve and articulate complex architectural societal functions.

en{coded}fields is a provocation. It launches a series of problematics based on localised, site-specific questions that participants are meant to find answers to. By using specific digital processes and design-heuristics postulated in the theory of The Autopoiesis of Architecture, they need to approach an Urban context and appropriate to it principles of Parametricism1 and Parametric Urbanism2.

The aim is to produce a higher level of articulation and lawful continuities that will cohere the urban massing and field through processes of parametric accentuation, parametric figuration, parametric versioning and parametric responsiveness. These processes are aiming to achieve a deeper relation and rationality in a system of interrelated urban elements like: massing and topologic systems, navigation and orientation systems, typological and structural systems.

These workshops are to be perceived as experiments carried out with the sole intention of provocation, both to participants and local critics that are introduced to a new type of discourse.

The results have sparked many discussions, new views and interesting possibilities as premises for a potential new way of solving the urban landscape on the local scale based on global heuristics.

This design workshop series is aiming to go forward and establish a meaningful addition to the classical local schools of architecture in Romania and beyond.

Project Founders: Daniel Bolojan / Bogdan Zaha
graduates of IoA Institut of Architecture at the University

of Applied Arts Vienna
© Daniel Bolojan / Bogdan Zaha and Studio Hadid Vienna

Studio Hadid Vienna jury: Robert Neumayr; Johann Traupmannl; Daniel Bolojan; Bogdan Zaha.

Local Jury: Ioan Andreescu; Vlad Gaivoronschi; Dan Idiceanu; Paul Mihai Moldovan; Serban Tiganas.

Tutors: Daniel Bolojan; Andrei Padure; Bogdan Zaha.

Local Partners: eduKube, Asta Cluj-Napoca, Zoran Popovici and Paul Mihai Moldovan

NOTES:

1 Patrik Schumacher. „11. Parametricism – The Parametric Paradigm and the Formation of a New Style”, in The Autopoiesis of Architecture, Volume II, A New Agenda for Architecture. Hoboken: John Wiley & Sons, 2012.

2 Ibid.